28.04.2022

דרושים

קול קורא – לנציג ציבור לוועדת ביקורת

דרוש/ה נציג/ה ציבור נוסף לוועדת ביקורת, עקב יציאתה של דנה נפתלי מהוועדה.

חברים הרואים עצמם מתאימים ורוצים לקחת חלק בוועדה מתבקשים לשלוח אלי את פרטיהם עד ליום שני 30.4.2022 למייל- masha5@maale5.com

שימו לב – חברים בוועדה לא יכולים להיות חברים בוועדות /צוותים אחרים.

בברכה,

אילת וולובסקי – מנהלת מש”א

הוועדה לביקורת פנימית

מטרתה ומהותה של  הביקורת הפנימית.

הביקורת הפנימית היא כלי מקצועי המשרת את הקיבוץ, לרבות כל גורמי הניהול והביצוע בתחומי המשק והחברה.

הביקורת בודקת ומעריכה פעילויות ותוצאותיהן באופן בלתי תלוי.

כמו כן עוקבת הביקורת אחרי ביצוע ההחלטות ואחרי הטיפול בנושאים שכבר עברו ביקורת.

הביקורת משפרת תהליכים ומסייעת להגיע לניהול תקין יותר ע”י גילוי ליקויים וגיבוש המלצות לתיקון.

הביקורת הפנימית מתרכזת בתחומים הבאים :

 1. תהליכי קבלת החלטות.
 2. ביצוע מדיניות, יעדים ותוכניות באופן ההולם להחלטות.
 3. התאמת הפעילות לחוקים, לתקנות ולנהלים.
 4. דרכי ניהול הנכסים וההתחייבויות, החזקת כספים והשקעתם.
 5. אמינות הרישום והדיווח.
 6. היעילות התפעולית.

 

המבקר 

המבקר הוא הגורם  המקצועי והביצועי של הוועדה. המבקר יהיה בעל הכשרה מתאימה ובעל ניסיון בעריכת ביקורת פנימית בקיבוצים.

המבקר  לא יהיה חבר מעלה החמישה ולא יהיה קשור לחברי הקיבוץ או לעסקי הקיבוץ.

מינוי המבקר/הפסקת עבודתו הם בסמכות הוועדה.

תחום האחריות וסמכות  של ועדת הביקורת

 1. ועדת ביקורת אחראית לביצוע הביקורת הפנימית.
 2. בראש ועדת הביקורת יעמוד חבר בעל ניסיון ניהולי אשר אינו פעיל בקיבוץ בקדנציה הנוכחית.
 3. חבר ועדת ביקורת לא יהיה פעיל בקיבוץ בתפקיד בעל אחריות או סמכות ניהולית מרכזית.
 4. תוכנית העבודה השנתית ותקציב ועדת הביקורת יוכנו ע”י הוועדה ויובאו לאישור אסיפת הקיבוץ.
 5. כל הפעילויות בתחום העסקי ובתחום החברתי תהיינה חשופות בפני המבקר הפנימי (כולל עסקים   

 שהקיבוץ שותף בהם עם גורמים אחרים).

 1. ועדת הביקורת לא תעסוק בתחום הפרט ובסכסוכים בין חבר לחבר ובין חבר למוסדות.
 2. קביעת נושאי הביקורת (תוכנית הביקורת), הקף פרסומם של דוחות הביקורת ועבודתו של המבקר הם

 באחריותה ובסמכותה של הוועדה.

 1. הגופים המבוקרים יהיו מעורבים בתהליך הביקורת ויהיו חייבים להתייחס לדו”ח עוד בשלב הכנת הטיוטה.
 2. אם הוועדה תמצא לנכון, יוגשו דוחות הביקורת למנהלת הקיבוץ לפני פרסומם.
 3. דוחות הביקורת יפורסמו באסיפה.
 4. כל חבר וכל בעל תפקיד בקיבוץ רשאי לפנות לוועדה ולהציע עריכת בדיקה של נושא או פעילות כלשהי.

 ועדת הביקורת תשקול את הפנייה ותיזום פגישות עם ממלאי תפקידים לפי שיקול דעתה.

 1. נציג ועדת ביקורת או המבקר רשאי להיות נוכח בישיבה של כל ועדה או גוף ניהולי וזאת לאחר תאום מראש עם רכז הועדה או עם ממלא התפקיד המתאים.

כל חומר ומידע שיידרש יועבר למבקר בלבד.

אין לחברי הוועדה הסמכות לעשות עבודת ביקורת עצמאית.

הרכב ועדת הביקורת 

יו”ר הועדה, מבקר פנים – חיצוני, 3 נציגים נבחרים  (חברים שלא בתפקיד ניהולי מרכזי).

 

דרוש/ה

נציג/ה

למועצת התנועה הקיבוצית

 

מדובר בכ-8-12 ישיבות בשנה (כרגע בזום) בהן ידונו בנושאים חשובים שעל סדר היום של התנועה הקיבוצית והקיבוצים. 

*המועמד מחויב להיות חבר אגודת מעלה החמישה

 

בחירה: במנהלת

המעוניינים מוזמנים לשלוח אלי את שמם למייל: masha5@maale5.com    עד לתאריך 30.4.2022

בברכה,

אילת וולובסקי, מנהלת מש”א

דרוש/ה

לניקיון המבואה וחדרי השירותים מתחת לחדר האוכל

השירותים של חדר האוכל וחדר האוכל

שירותים – שלוש פעמים בשבוע – בשעות הנוחות לכם

חדר האוכל – פעם בשבוע – בשעות הנוחות לכם

המעוניינים מוזמנים לשלוח אלי את שמם למייל: masha5@maale5.com   עד לתאריך 05.05.2022

בברכה,

אילת וולובסקי, מנהלת מש”א

נשימות צלולות

חברים, שלום

 

אני חלק מצוות ‘נשימות צלולות’ שהוקם בצורה בלתי רשמית לפני כשנתיים.

הצוות ראה לנכון להביא לידיעת הציבור את הנזק הבריאותי שהקמינים גורמים וכן לקדם תהליך קהילתי לעידוד החלפת הקמינים לאמצעי חימום אחרים.

ראוי לציין שאין במדינה חוק האוסר שימוש בקמיני עץ, אף על פי כן עשרות רשויות וקיבוצים דנים בנושא, וכל רשות/קיבוץ נמצא במקום מסוים על רצף ההחלטות: רשויות אחדות הטילו איסור מוחלט על שימוש בקמיני עץ, אולם החלטתן ממתינה עדיין לאישור משרד הפנים; קיבוצים רבים הבינו שיש לתמרץ כספית את בעלי הקמינים כדי שיתקינו בבתיהם אמצעי חימום אחר.

עשרות מחקרים מדעיים בלתי תלויים קובעים חד-משמעית שהקמינים, גם התקניים ביותר, גורמים נזק בריאותי הן לבעלי הקמינים עצמם והן לסביבתם. צוות מומחים מטעם המשרד לאיכות הסביבה קבע שיש לאסור את השימוש בקמיני עץ אולם, למרבה הצער, שיקולים פוליטיים מנעו את היישום.

אנו, חברי הצוות, פנינו להנהלת הקהילה וביקשנו לקיים דיון ולהגיע להחלטה בנקודות הבאות:

א . אמירה ברורה מטעם ההנהלה שיש לצמצם ולהעלים את התופעה, ולא להשאיר את הנושא בין קבוצות  אינטרסים אלא להציג עמדה קהילתית בנושא. 

ב . להעביר למִנהלת המלצה התומכת בסיוע כספי למשפחות שיסכימו להחליף את שיטת החימום. 

ג . להביא את הנושא להצבעה בקלפי. 

ד . ליידע את הבונים בפעימה השישית שלא יותר להם לתכנן ולבנות קמין עץ חדש בביתם.

ה. לפרסם אמירה בנוגע לפגיעה הבריאותית שגורמים הקמינים ולעודד החלפת שיטת חימום. 

ו. לפרסם איסור חד-משמעי על הקמת קמין חדש.

לאחר כמה פגישות עם צוות ‘נשימות צלולות’ ועם בעלי הקמינים, ההנהלה הגיעה להחלטה כדלקמן:

הנהלת הקהילה, לאחר דיונים, מבינה כי השימוש בקמיני עץ אינו מקדם את בריאות הקהילה ואף עלול לפגוע בבריאות הציבור. יחד עם זאת, הקצאת כספי קהילה לצורך החלפת קמינים קיימים איננה נכונה, לדעת ההנהלה, בין היתר לאור המשאבים המוגבלים העומדים לרשותנו. על כן, אין בכוונת הנהלת הקהילה להמליץ על סבסוד החלפת שיטת חימום זו. יחד עם זאת, אנו ממליצים בחום לאסור התקנת קמיני עץ חדשים וכן מציעים לאכוף שימוש בהתאם לתקנות הקיימות כגון שימוש בעץ יבש, גובה ארובה וכד’. לקבוצת הבונים בפעימה השישית תצא הנחייה בנושא, ואמירה כי ככל שהקיבוץ יתבקש ע”י הוועדה המקומית להתייחס לנושא במסגרת היתר הבניה, עמדת הקיבוץ תהיה שיש למנוע זאת. הדבר נכון לגבי כל בניה פרטית הטעונה היתר בניה ולא רק לבונים בפעימה.

הצוות דוחה את החלטת ההנהלה מהסיבות הבאות:

 1. הקביעה של ההנהלה שקמיני העץ “אינם מקדמים את בריאות הקהילה ואף עלולים לפגוע בבריאות הציבור” היא פושרת, בורחת מהחלטה אמיתית ורחוקה מהאמת המתבטאת במחקרים. הרי הנזק הבריאותי מהקמינים הוא פי כמה מהנזק שגורמות סיגריות שבנזק שלהן כולנו מכירים.
 2. גם “המשאבים המוגבלים” שעומדים לרשות הקיבוץ, לדברי ההנהלה, יכולים לתמרץ את בעלי הקמינים ולפתור בעיה בריאותית שמאיימת על הקהילה כולה.
 3. עשרות מחקרים מהימנים מוכיחים שגם אם מפעילים את הקמין “בהתאם לתקנות הקיימות”, הנזק שהם גורמים הוא בל ישוער. נוסף על כך, אין שום אפשרות לאכוף על בעלי הקמינים את השימוש על פי התקן.

 

הצוות מתכוון לפנות למִנהלת ולאספה ולערער על החלטה זו.

 

קמיני העץ מאלצים חברים רבים בקהילה (ואני ביניהם) להיות סגורים בבתיהם בעל כורחם, ללא אפשרות לפתוח אפילו סדק קטן בחלון בשל העשן החודר לבית.

יש להדגיש שעל פי כל המחקרים, גם כאשר כל החלונות סגורים היטב, חודרים חלקיקים קטנים ללא ריח, והם מסוכנים ביותר לבריאות.

רשימת המחלות הנגרמות היא ארוכה וקשה: סרטן, מחלות ריאה, מחלות לב וסוכרת, ובשל כך מדובר בעניין בריאותי קהילתי דחוף וראשון במעלה.

 

אני מקווה שהמנהלת תגלה אומץ ציבורי

ותחליט החלטה המסתמכת על העובדות, גם אם היא לא פופולרית.

 

                 יובל לוי

ספריה

זמני פתיחת הספרייה:

היום, יום חמישי הספרייה פתוחה כרגיל: 16:00 – 19:00

                                אולם ללא שעת סיפור.

בשבת, 30.4, הספרייה פתוחה כרגיל: 11:00- 12:00

בשבוע הבא:

ביום שני, 2.5, הספרייה תיפתח בשעות הרגילות, 16:00 – 19:00

                      בשעה 16:00 תתקיים שעת סיפור!

בשבת, 7.4, הספרייה פתוחה כרגיל: 11:00 – 12:00

                                                להתראות!

מהארכיון

מבוגרים ונהנים

קבלת שבת קהילתית

ישנים בחדשות

משמשומשו

הגיל השלישי

מרפאה

שעות פתיחה השבוע

טלפון של המרפאה: 02-5098280 / פקס: 02-5347460 מייל: jrmaale@clalit.org.il

יום ותאריך יערה- האחות ראשה-
מזכירה
ד”ר מירה

יום ראשון

01.05.2022

12:00 – 10:00
19:00 – 16:00
חופש19:00 – 16:30

יום שני

02.05.2022

 12:00 – 07:00

חופש12:30 – 10:00

יום שלישי 03.05.2022

     
יום ד’
04.05.2022

10:00 – 07:00 

 12:00 – 08:00 10:00 – 07:30 

יום ה’

05.05.2022

יום העצמאות    
       

השבוע בדיקות דם:

ביום שני + רביעי בין השעות 7:00-8:30. 

נא להגיע למרפאה  עם מסיכת פנים.

כאשר המרפאה סגורה ניתן לפנות למרפאת אבו גוש,                        טל: 02-5341650

מייל: jrmaale@clalit.org.il

כמו כן, ניתן להתקשר *2700 בכל שעה ולהתייעץ עם אחות.

בשבתות, במצבי חירום בלבד ניתן להתקשר ליערה : 050-7942249

בברכת בריאות איתנה לכולם,

צוות המרפאה

 

 

שעות פעילות ביקור רופא מבשרת

ראשון

19:00-23:30

שני

19:00-23:30

שלישי

19:00-23:30

רביעי

19:00-23:30

חמישי

19:00-23:30

שישי

14:00-23:00

שבת

09:30-23:30

Print Friendly, PDF & Email
לראש הדף
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן